street John Paul II 10, building 1 Kyiv, Pechersk district

Public contract (OFFER) decoration

про надання послуг спа салоном Lakshmi Spa.

Дана оферта адресована будь – якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг спа салону, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://lakshmispa.com.ua/, та може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
 • Клієнт – особа, яка звернулася до спа салону Виконавця для отримання спа послуг, здійснила Акцепт умов даного Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Клієнта, набуває законний представник такої особи (надалі за текстом – Клієнт/Замовник).
 • ВиконавецьФОП Мойсієнко Олександр Іванович, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, номер запису 206500000000434417 від 16.08.2016 та особи (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги та продавати Товари, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку чи інших документах на оплату послуг.
 • Послуги – це визначені асортиментом зазначені позиції послуг, що розміщені у мережі Інтернет за адресою https://lakshmicom.ua/. Їх перелік, умови придбання та інші умови, розміщені на сайті https://lakshmispa.com.ua/_.
 • Спа послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються працівниками Виконавця в спа салоні Виконавця з метою покращення загального стану клієнта, та отримання оздоровчого ефекту, та задоволення естетичних потреб Клієнта.
 • Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси https://lakshmicom.ua/, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.
 • Спа Салон– салон, створений Виконавцем та розташований за адресою: 02081, м. Київ, вул.Іоанна Павла 2-го б.10, корпус 1.
 • Майстер – працівник Виконавця, який надає спа послуги Клієнту в спа салоні Виконавця.
 • Правила – Правила перебування та обслуговування Клієнтів в спа салоні Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Клієнтом, з якими Клієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

 

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Договір укладається між Продавцем і Замовником послуг (Клієнтом) у формі договору приєднання.
  • Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг спа салону та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Клієнтам) отримати спа послуги та послуги спа салону на умовах, визначених цим Договором.
  • Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних спа послуг з Переліку спа послуг Виконавця (далі – Послуги), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
  • Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням бажань Клієнта та технічних можливостей Виконавця.
  • Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Клієнту спа послуги.
  • Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору. Клієнт, при усному або письмовому зверненні за отриманням спа послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Клієнтом підтверджуючих дій: оплата рахунку тощо.
  • Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:
   • Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
   • Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.
  • У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються в Спа салоні Виконавця відповідно до Правил, з використанням дозволеного обладнання, виробів та матеріалів.
  • Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній або письмовій формі.
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання строку надання такої Послуги.
  • У разі запізнення Клієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку, Клієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.
  • Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
   • Якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
   • Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Послуги оплачуються Клієнтом в день надання Послуги шляхом оплати після надання послуг. Клієнт обов’язково здійснює передплату Послуги в розмірі 30% від вартості послуги. Якщо Клієнт не прийшов на послугу і не попередив Виконавця за 24 години до процедури, передплата не повертається.
  • Якщо Клієнт купує сертифікат на послуги Виконавця, попередня оплата здійснюється у розмірі 100%.
  • Послуги оплачуються Клієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:
   • оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного терміналу банку Виконавця;
   • оплата готівкою в касу Виконавця.
   • оплата шляхом перерахунку коштів з картки Клієнта на розрахунковий рахунок Виконавця.
   • фіскальний чек видається Клієнту в момент оплати, або відправляється смс на номер телефона Клієнта за його згодою.
  • Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем цін на Послуги та відповідно до інформації щодо вартості послуг розміщеної на сайті. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Клієнту Послуг.
  • Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
  • У випадку попереднього запису на послуги від 2 до 6 чоловік обов’язкова попередня оплата у розмірі 50% від вартості послуг за людину.
  • Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Клієнтом попередню оплату, то Клієнт оплачує різницю у вартості наданих послуг після надання Послуг.
  • Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Клієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати замовлені Послуги без зміни.
  • Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Клієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Клієнта із відповідною заявою.
  • Клієнту не повертається сума оплати за надані Виконавцем Послуги.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
  • Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Клієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Клієнту для підписання.
  • Клієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
  • У разі якщо Клієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Клієнтом.
  • За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнта про результати розгляду.
  • Якщо Клієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

 

 1. ПРАВА СТОРІН
  • Клієнт має право:
   • Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
   • До моменту замовлення спа послуг отримати повну інформацію про спа послуги, які надаються Виконавцем.
   • Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг до їх отримання.
   • Отримати Послуги належної якості.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я) при наданні Послуг.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання щодо обраних послуг Послуг.
   • Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.
   • Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, але при цьому оплата здійснена відповідно до п.4.1. за таку Послугу (частину Послуги) не повертаються.
  • Виконавець має право:
   • Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.
   • Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.
   • Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Клієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
   • Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
   • Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
   • Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності майстра або призначити іншого майстра для надання спа послуг за згодою Клієнта.
   • В разі запізнення Клієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
   • Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Клієнтом.
   • Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:
   • перебування Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
   • неприбуття Клієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;
   • при неоплаті Клієнта Послуг;
   • порушення Клієнтом Правил перебування та обслуговування клієнтів.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Клієнт зобов’язаний:
   • До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями.
   • Вчасно прибути до спа салону Виконавця в дату та час надання Послуг.
   • Не пізніше ніж за 12 години повідомити по телефону Виконавця про неможливість явки на запланований прийом.
   • Під час перебування на території Виконавця неухильно дотримуватися Правил.
   • Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти наданих послуг.
   • Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
   • Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для Клієнта.
  • Виконавець зобов’язаний:
   • Надати Послуги відповідно до замовлення Клієнта.
   • Розрахувати вартість Послуг замовлених Клієнтом до початку надання таких послуг.
   • Забезпечити надання Клієнту всіх необхідних Послуг, передбачених Договором.
   • Інформувати Клієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики, що можуть виникнути в ході надання Послуг.
   • На вимогу Клієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
   • Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про Клієнта.
   • Використовувати косметичні засоби та вироби, дозволені для використання в України.

 

 1. ГАРАНТІЇ СТОРІН
  • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
  • Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності на ринку спа послуг, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.
  • Виконавець підтверджує, щоб Послуги надаються працівниками Виконавця, які мають відповідну освіту. Певні види Послуг можуть надаватися різними майстрами Виконавця.
  • Виконавець гарантує, що якість наданих Послуг відповідає вимогам законодавства України.
  • Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Клієнта.
  • Клієнт гарантує, що ознайомлений з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА
  • Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для внесення персональних даних Клієнтів до локальної інформаційної системи Виконавця.
  • Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.
  • Приєднанням до цього договору Клієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Клієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.
  • Клієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Клієнта, здійснення зв’язку із Клієнтом; для надіслання повідомлень інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Клієнта. За письмовою заявою Клієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.
  • Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта за отриманням спа послуг до Виконавця, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
  • Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень Договору.
  • Клієнт відповідає за виконання рекомендацій майстра, своєчасну оплату наданих Послуг.
  • Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуг очікуванням Клієнта та/або за його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги, послугами неналежної якості.
  • Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманих Послуг.
  • Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну Клієнту, у випадках:
   • відмови Клієнта від отримання спа послуг та/або дострокового розірвання Договору;
   • несвоєчасного повідомлення Клієнтом майстра про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
   • виникнення алергії щодо косметичних засобів та виробів, дозволених до застосування, про яку Клієнт знав, але не повідомив Виконавця.
  • Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Продавця.
  • У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавством України.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв‘язку, а також рішення державних органів і таке інше, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгівельно-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
  • Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
  • Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
  • Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.
  • Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
   • За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
   • За ініціативою Клієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
   • За ініціативою Виконавця у випадках порушення Клієнтом умов Договору та (або) Правил. Виконавець письмово інформує Клієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Клієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
  • Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в спа салоні Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в спа салоні Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
  • У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні спа салону. Оголошення про введення нових тарифів також повинно бути розміщене в салоні краси протягом 2-х місяців з початку їх введення.
  • У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.
  • Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Клієнта.
  • Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
  • Виконавець на письмову вимогу Клієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.
  • На всіх письмових документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Клієнтом, поряд з підписом Клієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ КЛІЄНТ
ФОП Мойсієнко Олександр Іванович

(спа салон Lakshmi Spa)

 

 

Ідентифікаційний код 2445607730
Адреса провадження господарської діяльності: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла 2-го б.10, корпус 1.
тел. + 38 068 275 9512

 

 

Popular questions

If a person feels chronic fatigue, mental exhaustion, and also suffers from poor sleep, it is necessary to try one of the exotic massages in Kyiv. To increase the supply of vitality, it is better to use a massage with herbal sachets or Chinese technique Strum Sina. Massage in Kiev is recommended for the following symptoms

If a person feels chronic fatigue, mental exhaustion, and also suffers from poor sleep, it is necessary to try one of the exotic massages in Kyiv. To increase the supply of vitality, it is better to use a massage with herbal sachets or Chinese technique Strum Sina. Massage in Kiev is recommended for the following symptoms

If a person feels chronic fatigue, mental exhaustion, and also suffers from poor sleep, it is necessary to try one of the exotic massages in Kyiv. To increase the supply of vitality, it is better to use a massage with herbal sachets or Chinese technique Strum Sina. Massage in Kiev is recommended for the following symptoms

If a person feels chronic fatigue, mental exhaustion, and also suffers from poor sleep, it is necessary to try one of the exotic massages in Kyiv. To increase the supply of vitality, it is better to use a massage with herbal sachets or Chinese technique Strum Sina. Massage in Kiev is recommended for the following symptoms